Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Do podstawowych zadań Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji należy:

1. Udzielanie klientom PUP informacji i wyjaśnień dotyczących podstawowych
    praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy oraz udostępnianie
    ulotek, broszur, biuletynów itp.

2. Udzielanie informacji o aktualnych formach pomocy i usługach świadczonych
    przez Urząd.

3. Uaktualnianie informacji wizualnych w PUP w zakresie dotyczącym rejestracji,
    ewidencji i świadczeń.

4. Rejestrowanie zgłaszających się bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
    prowadzenie rejestru tych osób.

5. Wprowadzanie informacji do komputerowej bazy danych.

6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych o:
1) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie
    statusu bezrobotnego,
2) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty
    oraz o utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku
    szkoleniowego, stypendium,
3) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych
    nienależnie pobranych świadczeń,
4) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo
    całości nienależnie pobranego świadczenia.

7. Formalna obsługa osób bezrobotnych:
1) wyznaczanie osobom bezrobotnym terminów stawiennictwa
    w PUP,
2) przyjmowanie oświadczeń o dochodach,
3) prowadzenie dokumentacji osób bezrobotnych,
4) przyjmowanie informacji o zmianach danych zawartych w karcie
    rejestracyjnej,
5) przyjmowanie zgłoszeń o podjęciu pracy,
6) przyjmowanie innych dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa
    do świadczeń przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia
    i instytucjach rynku pracy,
7) wyłączanie kart rejestracyjnych z ewidencji przekazywanie
    do archiwum zakładowego,
8) wykonywanie innych czynności związanych z bieżącą obsługą osób
    bezrobotnych.

8. Przyznawanie i naliczanie zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń
    z tytułu bezrobocia, w tym sporządzanie list wypłat.

9. Zgłaszanie, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie osób bezrobotnych
    z systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

10. Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

11. Realizowanie zadań wynikających z ustaw o systemie ubezpieczeń
     społecznych i powszechnym ubezpieczeniu w NFZ – obsługa programu
     PŁATNIK.

12. Realizowanie zadań z zakresu stosowania systemów zabezpieczenia
     społecznego w części dotyczącej świadczeń z tytułu bezrobocia dla osób
     przemieszczających się w obrębie Wspólnoty Europejskiej.

13. Windykacja nienależnie pobranych świadczeń.

14. Dokonywanie potrąceń komorniczych na podstawie tytułów egzekucyjnych
     oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

15. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
      o świadczeniach przedemerytalnych.

16. Rozpatrywanie spraw dotyczących ponownego ustalenia wysokości
     świadczeń przedemerytalnych.

17. Wydawanie zaświadczeń osobom zarejestrowanym.

18. Wystawianie informacji PIT-11 wszystkim świadczeniobiorcom.

19. Obsługa osób poszukujących pracy.

20. Wydawanie legitymacji ubezpieczeniowych.

21. Prowadzenie korespondencji w sprawach osób bezrobotnych i poszukujących
     pracy.

22. Gromadzenie informacji dotyczących zadań i usług PUP.

23. Sporządzanie raportów i sprawozdań statystycznych.

Obsługa interesantów w następujących pokojach :

POKÓJ NR 2 i 16  Rejestracja bezrobotnych
                           i poszukujących pracy i informacja
                           na temat rejestracji

Osoba rejestrująca się jest zobowiązana do przedłożenia:

 1. dowodu osobistego, a w przypadku jego braku:
  dokumentu ze zdjęciem, poświadczenia
  zamieszkania z podanym numerem ewidencyjnym
  PESEL,
 2. świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu i innych
  dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
 3. wszystkich świadectw pracy oraz innych
  dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień,
  w przypadku zatrudnienia w niepełnym czasie
  pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia
  brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące,
 4. dokumentu o przeciwwskazaniach do wykonywania
  określonych prac, jeżeli taki posiada,
 5. numeru identyfikacji podatkowej NIP
 6. legitymacji ubezpieczeniowej
 7. osoby, które prowadziły działalność gospodarczą
  winny przedstawić:
  1. wszystkie decyzje o likwidacji działalności
   gospodarczych lub odpowiednie wpisy
   w dowodzie osobistym,
  2. zaświadczenia z ZUS-u potwierdzającego
   okres ubezpieczenia .

REJESTRACJI NIE DOKONUJE SIĘ
W PRZYPADKU NIE PRZEDSTAWIENIA
DOKUMENTÓW WYMIENIONYCH
W PUNKCIE 1,2,3,4,7


Podstawa prawna:

 • art. 33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r.
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy
 • Rozporządzenie MGiP z dnia 26.11.2004 r.
  w sprawie rejestracji bezrobotnych
  i poszukujących pracy ( Dz.U. z 2004 r.
  Nr 262, poz. 2607 z późn. zmianami)


POKÓJ NR 14 Naliczanie zasiłków dla bezrobotnych,
dodatków aktywizacyjnych i innych
świadczeń przysługujących zarejestro-
wanym osobom bezrobotnym
(dodatki szkoleniowe, stypendia itd.)

POKÓJ NR 8 (sala) wydawanie decyzji i zaświadczeń
dotyczących statusu bezrobotnego,
zgłaszanie podjęć pracy, zmian adresu,
dostarczanie dokumentów mających
wpływ na wysokość przysługującego
świadczenia (np.nowe świadectwo
pracy) lub status osoby bezrobotnej
(zwolnienie lekarskie na odpowiednim
druku jako usprawiedliwienie
niestawiennictwa w wyznaczonym
przez Urząd terminie zgłoszenia)

Numery wewnętrzne telefonów:

16 - pokój nr 16

14 - pokój nr 14

19 - pokój nr 8 (sala)

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3514
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2007-05-17 10:50:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-05-17 10:48:44