Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Do podstawowych zadań Referatu Organizacyjno - Administracyjnego należy:

1. Nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i wykorzystania sprzętu
    komputerowego.
2. Nadzór nad rozwojem i eksploatacją sieci informatycznej
    i oprogramowania.

3. Administrowanie siecią komputerową i bazą danych.

4. Koordynacja pracy w systemie informatycznym.

5. Administrowanie majątkiem PUP.

6. Zabezpieczenie pracowników PUP w środki techniczno –
   biurowe, druki oraz transport.

7. Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i
   remontów siedziby PUP.

8. Opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych
    w oparciu o dane merytoryczne uzyskane z komórek
    organizacyjnych.

9. Opracowywanie projektów regulaminów wewnętrznych PUP.

10. Prowadzenie spraw osobowych pracowników PUP.

11. Zarządzanie danymi dotyczącymi składników płac pracowników.

12. Prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem
      i awansowaniem pracowników.

13. Kontrola dyscypliny pracy.

14. Opracowanie planów szkoleń pracowników PUP oraz
     organizowanie kursów i szkoleń.

15. Prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
     oraz ochrony przeciwpożarowej.

16. Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

17. Realizowanie zadań wynikających z przepisów ustaw:
1) ubezpieczeniu społecznym,
2) o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
3) o emeryturach i rentach z FUS,
4) o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
    niepełnosprawnych.

18. Przygotowywanie i aktualizacja danych zawartych w Biuletynie
      Informacji Publicznej.

19.Opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej,
     analiz i informacji.

20. Rozpatrywanie oraz analiza skarg i wniosków.

21. Prowadzenie sekretariatu.

22. Obsługa kancelaryjna PUP.

23. Obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora Urzędu.

24. Prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą techniczną
      PUP, w tym:
1) gospodarka mediami,
2) gospodarka samochodowa,
3) gospodarka materiałowa,
4) utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

25. Prowadzenie archiwum zakładowego.

26. Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych
     z zamówieniami publicznymi.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1400
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2007-05-17 12:11:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-05-17 11:56:58