Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Do podstawowych zadań Referatu Finansowo – Księgowego
należy w szczególności:


1.Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej PUP
   zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

2.Planowanie i rozliczanie środków budżetowych, celowych
   i pomocowych.

3.Kontrola dyscypliny wydatków.

4.Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych.

5.Analiza wykorzystania środków przydzielonych środków.

6.Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz raportów
    imiennych o wypłaconych świadczeniach i przerwach
    w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne za pracowników.

7.Odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne
    i zdrowotne, a także zaliczki z tytułu podatku
    dochodowego od osób fizycznych.

8.Obsługa kasowa Funduszu Pracy, budżetu
    i pozostałych funduszy według potrzeb.

9.opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych
    wydawanych przez Dyrektora dotyczących
    prowadzenia rachunkowości.

10.Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych PUP.
11.Prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczanie operacji
      gospodarczych programów współfinansowanych
      z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych
      funduszy.
12.Obsługa finansowa zadań realizowanych w ramach
     ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
     pracy.

13.Naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń należnych
     pracownikom i pochodnych od wynagrodzeń.
14.Rozliczanie, ewidencjonowanie oraz obsługa
     Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
15.Sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego
     deklaracji podatkowych za pracowników wg określonych
     wzorów.

16.Współpraca z bankami, Urzędem Skarbowym,
     Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi
     instytucjami.
17.Sporządzanie sprawozdawczości z wykonania
     budżetu, Funduszu Pracy i innych funduszy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1327
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2007-05-17 11:49:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2007-05-17 11:44:22