Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Powiatowa Rada Rynku Pracy

Zmiany dotyczące rad rynku pracy wprowadzone do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy mają na celu zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy, programowania i monitorowania polityki rynku pracy. Funkcjonowanie rad rynku pracy w nowych ramach prawnych będzie wymagało poszerzenia dialogu społecznego i komplementarnego podejścia do problematyki rynku pracy.

Przewodniczący będzie wybierany na pierwszym posiedzeniu spośród członków rad rynku pracy na czas trwania kadencji, która trwa 4 lata.
 
Stanowiska i opinie rad rynku pracy będą podejmowane  w formie uchwały, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos będzie należał do przewodniczącego rady rynku pracy.
 
Minister właściwy do spraw pracy, marszałek województwa i starosta będą mogli powoływać
w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów samorządu terytorialnego lub reprezentantów nauki posiadających szczególną wiedzę lub autorytet w obszarze działania rad rynku pracy oraz zapraszać do udziału w posiedzeniach rady przedstawicieli innych, niereprezentowanych w radach organów, organizacji i instytucji, jednakże bez uprawnień do głosowania w podejmowaniu uchwał. Ustawa przewiduje szkolenia dla członków rad rynku pracy, które będą finansowane ze środków Funduszu Pracy do wysokości kwoty, o której mowa w art. 109a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Szkolenia w formie grupowej będą organizowane, w zależności od szczebla rady, odpowiednio przez urząd obsługujący ministra właściwego ds. pracy, wojewódzki urząd pracy lub powiatowy urząd pracy.

Do dnia powołania Rady Rynku Pracy, wojewódzkich i powiatowych rad rynku pracy zadania tych rad wykonują odpowiednio Naczelna Rada Zatrudnienia, wojewódzkie i powiatowe rady zatrudnienia, które zgodnie z art. 14 przepisów przejściowych działają
w składzie i na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.

Termin powołania nowych rad rynku pracy ustawodawca pozostawił odpowiednio do decyzji ministra właściwego ds. pracy, marszałków i starostów.
 

Rada Rynku Pracy

W celu poprawy sprawności funkcjonowania Rady Rynku Pracy  ulega ograniczeniu liczba członków oraz podmiotów reprezentowanych w Radzie.
Członkami Rady Rynku Pracy będą przedstawiciele organizacji pracodawców oraz organizacji związkowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.).
Ponadto  w skład Rady będzie wchodził  przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Rada Rynku Pracy, oprócz zadań opiniodawczo-doradczych, które miała Naczelna Rada Zatrudnienia, będzie opiniowała przedłożone przez ministra właściwego do spraw pracy, priorytety, wzór podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz plan ich wydatkowania. Ponadto będzie decydowała o przeznaczeniu środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego zgodnie z ustalonymi przez Radę priorytetami wydatkowania tych środków. Pozwoli to partnerom społecznym, w większym stopniu niż dotychczas, decydować o przeznaczeniu środków na szkolenia dla szczególnie potrzebujących grup pracowników, firm, branż lub regionów.


Powiatowe Rady Rynku Pracy

W miejsce dotychczasowych powiatowych rad zatrudnienia utworzone zostaną powiatowe rady rynku pracy, których  członkami będą przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.  

Do dotychczasowego zakresu działania powiatowej rady rynku pracy włączone zostało opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a znowelizowanej ustawy promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pucku  I kadencja 2015-2019

Lp.

Imię i Nazwisko

Przedstawicielstwo

1.

Tomasz Lewicki

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział

 w Pucku – przewodniczący

 

2.

Romualda Białkowska

 

Centrum Integracji Społecznej w Pucku – wiceprzewodnicząca

 

3.

Ryszard Karsznia

 

NSZZ „Solidarność” w Gdańsku – Biuro Terenowe
w Pucku – członek

 

4.

Andrzej Wróblewski

 

Forum Związków Zawodowych Zarząd Województwa Pomorskiego w Gdyni – członek

 

5.

Maciej Truchanowicz

 

Pracodawcy Pomorza w Gdańsku Oddział
w Pucku – członek

 

6.

Maria Rosengarten

 

Pomorska Izba Rolnicza w Pruszczu Gdańskim Oddział w Pucku – członek

 

7.

Regina Kwidzińska

 Wojewódzki Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych

w Gdańsku Oddział w Pucku - członek

8.

Zbigniew Dampc

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych MŚP
w Pucku – członek 

 

9.

Henryk Doering

 

Gmina Krokowa – członek

 

10.

Tyberiusz Narkowicz

 

Miasto Jastarnia – członek

 

11.

Zdzisław Miszewski

 

Gmina Kosakowo – członek

 

 

 

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:409
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2016-11-22 09:49:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-11-22 09:46:53