Powiatowy Urząd Pracy w Pucku

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Zgłoszenie wolnego miejsca pracy

Informacja o numerze konta

Oświadczenie o podjęciu pracy

Dokumenty dotyczące przyznania dodatku aktywizacyjnego

1. Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu 

Dokumenty dotyczące organizacji staży (w przygotowaniu)

1. Wniosek o staż 2017

2. Regulamin dot. organizacji staży

3. Zgłoszenie wolnego miejsca stażu

4. Lista obecności na stażu

5. Opinia pracodawcy

6. Sprawozdanie ze stażu

Dokumenty dotyczące jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

1. Regulamin przyznawania dotacji

2. Wniosek o przyznanie dotacji

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dokumenty dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

1. Regulamin dotyczący przyznawania refundacji 

2. Wniosek o refundację

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. Deklaracja dalszego zatrudnienia - doposażenie

Dokumenty dotyczące szkoleń

1. Wniosek o skierowanie na szkolenie

2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego

3. Karta kandydata na szkolenie grupowe

Dokumenty dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

1. Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi

2. Załącznik do Krajowej Oferty Pracy

Dokumenty dotyczące zwrotu kosztów dojazdu oraz refundacji kosztów opieki nad dzieckiem

1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

2. Wniosek o refundację kosztów opieki

3. Decyzja Dyrektora urzędu w sprawie refundacji kosztów dojazdu