Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII/314/2014
Rady Powiatu Puckiego
z dnia 23.09.2014  


S T A T U T

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W PUCKU

 

 § 1. 1. Niniejszy Statut, zwany w dalszej treści „Statutem”, określa nazwę, siedzibę, przedmiot działalności i organizację jednostki organizacyjnej i budżetowej Powiatu Puckiego o nazwie Powiatowy Urząd Pracy w Pucku, zwany dalej także „PUP”.

  1. PUP jest jednostką organizacyjną Powiatu Puckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
  2. Siedzibą PUP jest miasto Puck.
  3. Obszar działania PUP obejmuje Powiat Pucki.
  4. PUP używa pieczęci podłużnych o treści:

 

1) POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Elizy Orzeszkowej 7, 84-100 Puck,

NIP 587-10-23-018, Regon 191927600

tel./fax 58 673-24-73, 58 673-10-24

 

2) Powiatowy Urząd Pracy

              w Pucku

 

§ 2. Powiatowy Urząd Pracy w Pucku działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r.
         poz. 595 z późn. zm. ),

2)      ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz.
         885 z późn. zm. ),

3)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
         pracy ( Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm. ) i przepisów wykonawczych,

4)      niniejszego statutu,

5)      innych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie Powiatowego Urzędu
         Pracy.

 

§ 3. Przedmiot działalności PUP obejmuje w szczególności wykonywanie zadań Powiatu Puckiego w zakresie polityki rynku pracy.

 

§ 4. W realizacji swoich zadań PUP współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Puckiego, z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Pucku, Powiatową Radą Rynku Pracy, organizacjami pracodawców, pracodawcami, związkami zawodowymi jak również innymi instytucjami realizującymi zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

 

§ 5. 1. Działalnością PUP kieruje Dyrektor, który w szczególności:

a)      reprezentuje PUP na zewnątrz,

b)      realizuje zadania PUP na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
         Starostę Puckiego,

c)      odpowiada za zgodność z przepisami gospodarki finansowej PUP, pełni funkcję
         pracodawcy w stosunku do pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu
         Pracy.

2.  Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy oraz kierowników
     komórek organizacyjnych.

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca, który przejmuje
    wówczas wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora .

4. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Starosty
    Powiatu Puckiego decyzje administracyjne wydają :

a)      Dyrektor,

b)      Zastępca,

c)      Inni pracownicy na wniosek Dyrektora.

5. Nadzór nad PUP sprawuje Starosta Pucki.

 

§ 6. Szczegółową strukturę organizacyjną PUP, jego zakres zadań, a także jego zakres czynności dyrektora oraz innych pracowników określa Regulamin Organizacyjny PUP uchwalony przez Zarząd Powiatu Puckiego.

 

§ 7. 1. PUP prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ).

  1. Podstawą gospodarki finansowej PUP jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
  2. Zadania ustawowe PUP realizuje w oparciu o przydzielone środki z Funduszu Pracy oraz pozyskane z innych źródeł, w tym Unii Europejskiej.
  3. PUP posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 8. 1. Zmiany w statucie PUP mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
       nadania.

2. Statut PUP wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Radę Powiatu
    Puckiego.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:7422
Treść wprowadził(a): Gajak Roman, 2014-12-29 11:53:32
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2014-12-29 11:30:41